TiếngĐộng.com« | »

Tiếng đồ vật Rơi từ Trên Cao Xuống


Created by: Âm thanh đồ vật rơi
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 137 kb
Popularity: 101 Views – 6 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng đồ vật rơi từ trên cao xuống, tiếng đồ vật rít trong không khí từ trên cao xuống thấp, là hiệu ứng tiếng bay của đồ vật từ trên cao xuống thấp, đồ vật rơi với tốc độ cao.


Download: Tiếng đồ vật Rơi từ Trên Cao Xuống.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys