TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Đánh Nhau trong phim


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 240 kb
Popularity: 202 Views – 14 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng đánh nhau trong phim, tiếng đấm, đánh bùm bụp, là hiệu ứng âm thanh đánh nhau sử dụng trong phim cảnh có cảnh hỗn chiến… Ngoài ra, xin mời bạn tải thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh đánh nhau hay khác để dựng phim tại đây.


Download: Âm thanh tiếng Đánh Nhau trong phim.mp3

Tags: , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys